Algemene voorwaarden van de Blijf Actief Coach

Artikel 1. Definities

 • Blijf Actief Coach: Blijf Actief CVBA, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Industrielaan 24/7, met ondernemingsnummer 0536.848.577 en met BTW-nummer BE 0536.848.577 Blijf Actief Coach is één van de handelsnamen waarmee de vennootschap Blijf Actief CVBA op de markt treedt.
 • Apparatuur: alle goederen, apparatuur (waaronder de Tablet), toestellen, sensoren, “intelligentie pluggen”, software, applicaties, hardware, kabels en toebehoren, die Blijf Actief Coach voor de duur van de overeenkomst aan de Klant ter beschikking stelt of waarvan de Klant op enige wijze gebruik maakt met betrekking tot de Diensten van Blijf Actief Coach.
 • Technisch veiligheidssysteem: geheel van elementen (gateway, rookmelder, CO-melder, verplaatsbare en draagbare veiligheidsknoppen, …) bedoeld om de veiligheid te verzekeren, en verbonden met de externe Alarmcentrale.
 • Dienst(en): elke dienst of applicatie die Blijf Actief Coach aan de Klant in uitvoering van de overeenkomst verstrekt.
 • Klant: elke partij die met Blijf Actief Coach een overeenkomst met betrekking tot een Dienst of Apparatuur van Blijf Actief Coach sluit.
 • Tablet: een tablet die de Klant van Blijf Actief Coach ter beschikking krijgt voor de duur van de overeenkomst en waarop verschillende applicaties (afhankelijk van de gekozen Diensten), alsook software zijn geïnstalleerd.
 • Vertrouwenspersoon/-personen: personen die door de Klant worden aangeduid en die bij een aantal Diensten van Blijf Actief Coach betrokken worden en aan wie de Klant ook bepaalde toegangs-, l ees- en/of schrijfrechten met betrekking tot bepaalde applicaties kan toekennen.
 • Vertrouwenspersoon-applicatie: een digitale applicatie (voor smartphone) die door Blijf Actief Coach aan de Vertrouwenspersonen ter beschikking wordt gesteld en die toelaat te interageren met betrekking tot bepaalde Diensten van Blijf Actief Coach indien en in de mate dat de Klant daartoe beslist.
 • Communicatiestroom in geval van nood: een volgorde van communicatie of berichtgeving die wordt gevolgd bij bepaalde Diensten of applicaties van Blijf Actief Coach (bv. bij het in werking stellen van de Veiligheidsknop). De concrete Communicatiestroom in geval van nood wordt bepaald in een bijlage bij de overeenkomst tussen de Klant en Blijf Actief Coach.
 • Noodcontactpersonen: contactpersonen die door de Klant worden opgegeven en die bij bepaalde Diensten of dringende situaties worden gecontacteerd. De Noodcontactpersonen zijn niet noodzakelijk Vertrouwenspersonen, maar kunnen ook andere contactpersonen zijn (zoals bijvoorbeeld een buurman), afhankelijk van de keuze van de Klant.
 • Regels ongewoon gebruik: bepaalde regels die bij installatie van bepaalde Apparatuur (zoals sensoren, intelligente pluggen, enz.) in samenspraak met de Klant worden ingesteld en die bepalen wanneer een ongewone of problematische situatie ontstaat (bv. koelkast die langer dan 2 uur openstaat).
 • Blijf Actief Coach-netwerk-connectiviteit: dit is de connectiviteit die vereist is om de Diensten en Apparatuur naar behoren te l aten werken. De Blijf Actief Coach-netwerk-connectiviteit omvat de combinatie en interactie van alle Apparatuur, sensoren, internetverbinding, Wifi, 4G (SIM-kaart), andere draadloze communicatieprotocols (zoals bijv. de radiofrequenties, Z-Wave, Bluetooth,…), alsook elektriciteit en batterijvermogen, die alle respectievelijk een voldoende verbinding, ontvangst, vermogen en sterkte moeten hebben om naar behoren te functioneren. De definities gelden ook voor de begrippen vermeld in de overeenkomst met Blijf Actief Coach, ongeacht of die begrippen met of zonder een hoofdletter worden gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en herroepingsrecht inzake de overeenkomst

 • Elke overeenkomst tussen Blijf Actief Coach en de Klant wordt door deze algemene voorwaarden beheerst, behoudens andersluidende schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst.
 • De Klant erkent en aanvaardt deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en de inhoud ervan te hebben aanvaard.
 • De Klant die eenmaal met deze algemene voorwaarden akkoord is gegaan, gaat er mee akkoord dat deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zijn op nieuwe met Blijf Actief Coach te sluiten overeenkomsten of op wijzigingen van bestaande overeenkomsten.
 • Wijzigingen van of toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze wijzigingen of toevoegingen uitdrukkelijk in een schriftelijk ondertekend schrijven door Blijf Actief Coach werden aanvaard.
 • Blijf Actief Coach behoudt zich het recht voor om binnen de grenzen van de wet de contractuele voorwaarden (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) eenzijdig te wijzigen. Van een dergelijke wijziging van de contractuele voorwaarden zal de Klant voorafgaandelijk op de hoogte worden gesteld. De aankondiging van de wijziging van de contractuele voorwaarden zal steeds minstens één maand voor de inwerkingtreding van de gewijzigde contractuele voorwaarden plaatsvinden. Indien de Klant niet akkoord kan gaan met de wijziging(en) van de contractuele voorwaarden door Blijf Actief Coach, dan kan hij de overeenkomst met Blijf Actief Coach kosteloos opzeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde contractuele voorwaarden van kracht worden. De opzegging van de Klant moet voor de ingangsdatum van de gewijzigde contractuele voorwaarden door Blijf Actief Coach zijn ontvangen. Het wijzigingsrecht van Blijf Actief Coach houdt ook het recht in om de inhoud van de Diensten up te daten of te wijzigen.
 • In geval Blijf Actief Coach en de Klant een overeenkomst buiten de verkoopruimte of een overeenkomst op afstand sluiten, heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, behoudens de toepassing van artikel VI.53 of artikel VI.73 WER. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst met betrekking tot de Diensten. Zoals aangegeven in de aan de Klant bezorgde modelinstructies, moet de Klant om het herroepingsrecht uit te oefenen, Blijf Actief Coach via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het ontvangen modelformulier voor herroeping, maar is daartoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te l even volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 3. Vertrouwenspersonen, Noodcontactpersonen, toegang tot de applicaties en schrijf- en leesrechten

 • De Klant kan bepaalde personen als Vertrouwenspersoon aanduiden, dit zowel vanaf de start als op eender welk tijdstip gedurende de ganse periode van het contract. Behalve voor toegang tot de Berichten, moeten de Vertrouwenspersonen minstens de leeftijd van 18 j aar hebben bereikt. De Klant garandeert dat de Vertrouwenspersonen die hij aanduidt, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • Hoewel Blijf Actief Coach de Vertrouwenspersonen of hun achtergrond niet actief controleert of verifieert, kan Blijf Actief Coach in bepaalde gevallen, met een afdoende redelijke motivering (zoals de verdenking van of veroordeling wegens een ernstig misdrijf of ander laakbaar gedrag), weigeren om een bepaalde persoon als Vertrouwenspersoon te aanvaarden en toegang tot haar netwerk of Diensten te laten hebben.
 • Alleen de Vertrouwenspersonen die de verklaring voor de Vertrouwenspersonen en bijhorende algemene voorwaarden hebben aanvaard, zullen toegang krijgen tot de Vertrouwenspersoon-applicatie en zullen berichten kunnen ontvangen of verzenden in het kader van de Diensten aan de Klant en/of bepaalde toegangs-, schrijf- en/ of leesrechten uitoefenen.
 • De Klant kan via zijn Blijf Actief Coach-coördinator aan de Vertrouwenspersonen algemene toegang tot zijn applicaties en/of bepaalde schrijf- en/of leesrechten toekennen. Die toegangs-, schrijf- en/of l eesrechten zijn consulteerbaar in de Tablet en kunnen door de Klant aangepast worden via een aanvraag aan de Blijf Actief Coach-coördinator. De leesrechten houden in dat de Vertrouwenspersonen informatie met betrekking tot de door de Klant aangeduide Diensten of applicaties kunnen l ezen. De schrijfrechten houden in dat de Vertrouwenspersonen zelf bepaalde informatie kunnen toevoegen met betrekking tot Diensten die de Klant heeft aangeduid. De Klant kan de toegang van bepaalde Vertrouwenspersonen tot specifieke applicaties zoals de Berichten beperken. De Vertrouwenspersoon kan ook in zijn Vertrouwenspersoon-applicatie zien met betrekking tot welke Diensten hij toegangs-, lees- en/of schrijfrechten heeft
 • De Klant kan de toegang of de schrijf- en/of leesrechten van Vertrouwenspersonen op welk moment ook wijzigen of beëindigen.
 • De toekenning van toegangs-, lees- en/of schrijfrechten gebeurt op zuiver risico en verantwoordelijkheid van de Klant. Blijf Actief Coach kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig misbruik, onaangepast, foutief of onzorgvuldig gebruik door de Vertrouwenspersonen van de toegangs-, lees- en/of schrijfrechten (bv. opgave van verkeerde gegevens door de Vertrouwenspersonen in een applicatie van de Klant). De Klant vrijwaart Blijf Actief Coach voor alle schade en aanspraken (ongeacht de grondslag) die voortvloeien uit, of betrekking hebben op een misbruik, onaangepast, foutief of onzorgvuldig gebruik door de Vertrouwenspersonen van de toegangs-, lees- en/of schrijfrechten.
 • De Klant bezorgt Blijf Actief Coach een lijst van Noodcontactpersonen (en hun contactgegevens) die bij bepaalde Diensten of dringende situaties kunnen worden gecontacteerd. De Klant zorgt ervoor en garandeert dat de Noodcontactpersonen erin toestemmen, na communicatie door de Klant van de informatie opgenomen in het document , dat zij, bij bepaalde Diensten of situaties kunnen worden gecontacteerd door Blijf Actief Coach of een contractpartij van Blijf Actief Coach. De Klant zelf draagt de verantwoordelijkheid, gedurende de ganse periode van het contract, voor het actueel houden van de l ijst van de Noodcontactpersonen en voor de juistheid van de contactgegevens van de Noodcontactpersonen.

Artikel 4. Vergoedingen en betaling

 • De Klant betaalt in principe door middel van een Europese domiciliëring (SEPA Direct Debit - terugkerende en/of éénmalige invordering) voor alle diensten van Blijf Actief Coach (terugkerende diensten en/of ad hoc diensten). Indien de betaling (uitzonderlijk) door de Klant toch via een overschrijving moet gebeuren, dan moeten de verschuldigde vergoedingen in i eder geval worden betaald door de Klant aan Blijf Actief Coach binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Incorrecte en/of onvolledige facturen moeten binnen de tien werkdagen na factuurdatum door de Klant schriftelijk worden betwist. Na deze termijn van tien werkdagen wordt een factuur onweerlegbaar geacht door de Klant te zijn aanvaard.
 • In geval van laattijdige betaling of bij gebrek aan betaling, wordt een eerste betalingsherinnering (“rappel”) naar de Klant gestuurd. Vanaf de tweede betalingsherinnering en vervolgens de mogelijke ingebrekestelling is de Klant gehouden om telkens een vergoeding van 10 EUR te betalen aan Blijf Actief Coach. Bij de ingebrekestelling wordt een factuur gestuurd met de openstaande bedragen die de Klant dan binnen de aangegeven termijn via overschrijving aan Blijf Actief Coach moet betalen, onverminderd de andere remedies zoals ook bepaald in artikel 4.4.
 • In geval van laattijdige betaling of bij gebrek aan betaling heeft Blijf Actief Coach in elk geval het recht om de uitvoering van alle Diensten ten aanzien van de Klant op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Blijf Actief Coach op andere remedies waaronder de beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 11 van deze algemene voorwaarden. Blijf Actief Coach heeft tevens het recht (maar niet de verplichting) om die beëindiging van de overeenkomst tot bepaalde Diensten of pakketten te beperken, dan wel de beëindiging van de overeenkomst of een gedeelte ervan pas vanaf een bepaalde datum te laten ingaan.
 • Ingeval van twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de Klant of wegens een andere gemotiveerde reden, heeft Blijf Actief Coach het recht om te allen tijde een voorschot te vragen. Indien het gevraagde voorschot uitblijft en/of niet binnen de door Blijf Actief Coach bepaalde termijn wordt verschaft, heeft Blijf Actief Coach het recht om onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een deel of het geheel van haar verbintenissen op te schorten of om de overeenkomst met de Klant overeenkomstig artikel 11 te beëindigen.
 • Blijf Actief Coach is ten allen tijde gerechtigd maar niet verplicht om de bedragen die de Klant aan haar verschuldigd is, te compenseren met eender welke uitstaande (contractuele of buitencontractuele) vordering of factuur ten aanzien van de Klant, ook als het bedrag van de vordering niet in rechte is vastgesteld en ongeacht of de schulden van de Klant reeds zeker, opeisbaar of vaststaand zijn.
 • Onverminderd artikel 3.3 van het contract, Blijf Actief Coach is eveneens gerechtigd een herziening van de prijs door te voeren. Deze zal alleen worden toegepast op een maximaal bedrag van 80% van de Totale Prijs en baseert zich op die parameters die de reële kost weergeven (arbeidskosten; wijzigingen aan de regelgeving; prijsstijgingen van de apparatuur, ..) elke parameter is alleen van toepassing op het gedeelte van de prijs die overeenkomt met de kost die hij vertegenwoordigt.

Artikel 5. Levering van de Apparatuur

 • Blijf Actief Coach staat in voor de levering en installatie van de Apparatuur.
 • In normale omstandigheden gaat Blijf Actief Coach binnen de zestig dagen, maar niet eerder dan veertien dagen, na het sluiten van de overeenkomst tussen de Klant en Blijf Actief Coach over tot de levering en installatie van de Apparatuur.
 • Indien de Klant weigert de Apparatuur bij levering in ontvangst te nemen of indien hij de installatie onmogelijk maakt, is Blijf Actief Coach gerechtigd om de Apparatuur voor rekening, op kosten en op risico van de Klant bij derden of in haar eigen magazijnen op te slaan.
 • Vanaf de levering/installatie van de Apparatuur draagt de Klant alle risico’s (waaronder het risico op verlies, beschadiging en/of diefstal) verbonden aan het bezit, het gebruik en het bewaren van de Apparatuur. Indien de klant ervoor kiest om het contract binnen 3 maanden na zijn inwerkingtreding te beëindigen, moet hij een schadevergoeding van maximaal 600 EUR betalen ter compensatie van de investering van de installatie bij hem thuis door Blijf Actief Coach.
 • Er wordt geen enkele terugzending van de Apparatuur aanvaard zonder voorafgaandelijke schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Blijf Actief Coach.
 • De Klant moet de Apparatuur onmiddellijk bij de levering nauwkeurig inspecteren op eventuele (zichtbare) gebreken en beschadigingen. Door de ingebruikname van de Apparatuur zonder opmerkingen, erkent de Klant definitief en onvoorwaardelijk dat de Apparatuur in goede staat, zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen is geleverd en geïnstalleerd.
 • Voor het Technische Beveiligingssysteem, dient de klant te allen tijde meewerken zodoende de levering van diensten onder de best mogelijke omstandigheden kan worden verzekerd. Dit houdt onder meer in dat de klant : (i) een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel moet voorzien,(ii) alle relevante informatie moet verstrekken en toegang en hulp moet bieden die redelijkerwijs nodig is om de Diensten zonder onderbreking uit te voeren en (iii) onmiddellijk in kennis moet stellen van alles wat van invloed kan zijn op de veiligheid, de risico's, en de verplichtingen van Blijf Actief Coach uit hoofde van de Overeenkomst alsook alles wat waarschijnlijk zal l eiden tot een stijging van de kosten voor het verlenen van de Diensten.
 • Indien de Klant bepaalde voorzieningen had moeten treffen (zoals maar niet beperkt tot het voorzien van een geschikte internetverbinding, passende elektriciteitsaansluitingen, enz.) maar in gebreke is gebleven dit (op voldoende wijze) te hebben gedaan, dan is de Klant gehouden om alle daardoor veroorzaakte schade en kosten (bv. inzake vertraging of het aanmaken van extra aansluitingen of het voorzien van extra kabels en man-uren terzake) op zich te nemen. In een dergelijk geval is Blijf Actief Coach gerechtigd om de (bijkomende) kosten aan de Klant tegen de gebruikelijke vergoedingen te factureren. Uiteraard kan Blijf Actief Coach niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging met betrekking tot haar Diensten en/of Apparatuur indien de Klant nalaat de nodige voorzieningen te treffen.

Artikel 6. Eigendomsrecht van de Apparatuur

 • De Apparatuur blijft de exclusieve eigendom van Blijf Actief Coach (of haar leverancier) tijdens de volledige duur van de overeenkomst met de Klant en moet bij het einde van de overeenkomst onbeschadigd aan Blijf Actief Coach worden teruggegeven, wanneer Blijf Actief Coach deze wil aan de klant kenbaar maakt.
 • De Klant mag de Apparatuur niet in pand geven, in zekerheid geven of op enige andere wijze bezwaren met enige vordering of l ast. De Klant moet in alle omstandigheden, door alle middelen en op zijn kosten, het eigendomsrecht van Blijf Actief Coach (of haar leverancier) doen eerbiedigen en zich onthouden van elke handeling die het eigendomsrecht van Blijf Actief Coach (of haar leverancier) op enige wijze negatief kan beïnvloeden. • De Klant moet Blijf Actief Coach onmiddellijk schriftelijk verwittigen in geval van enig feit dat een negatieve impact heeft of zou kunnen hebben op het eigendomsrecht van Blijf Actief Coach (of haar leverancier) of op de waarde van de Apparatuur, alsook wanneer een derde bewarend of uitvoerend beslag op de Apparatuur l egt of het voornemen daartoe heeft geuit. In geval van enig beslag op de Apparatuur moet de Klant onmiddellijk de beslagleggende partij er schriftelijk kennis van geven dat de Apparatuur aan Blijf Actief Coach (of haar leverancier) toebehoort en de rechten van Blijf Actief Coach (of haar leverancier) maximaal verdedigen en vrijwaren.
 • In tegenstelling tot artikel 6.1., kunnen de partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de Klant bepaalde Apparatuur van Blijf Actief Coach koopt. Als de Klant bepaalde Apparatuur aankoopt, wordt de eigendom van die Apparatuur pas aan de Koper overgedragen nadat alle verschuldigde bedragen waaronder maar niet beperkt tot de maandelijkse openstaande vergoedingen en de overeengekomen koopsom volledig door de Klant aan Blijf Actief Coach zijn betaald. In geval van een aankoop van Apparatuur door de Klant, moet de Klant de aangekochte Apparatuur onmiddellijk bij de levering nauwkeurig inspecteren op eventuele (zichtbare) gebreken en beschadigingen. Door de ingebruikname van de Apparatuur zonder opmerkingen, erkent de Klant definitief en onvoorwaardelijk dat de Apparatuur in goede staat, zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen is geleverd en desgevallend geïnstalleerd. De wettelijke garantie van de verkoper is toepasbaar wanneer het geval zich voordoet.

Artikel 7. Overdracht

 • Elke overeenkomst gesloten met Blijf Actief Coach, de in uitvoering ervan gesloten overeenkomsten, alsook de individuele uit die overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen, mogen door de Klant niet worden overgedragen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of deels, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Blijf Actief Coach.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Blijf Actief Coach, mag de Klant de Apparatuur ook niet overdragen, afstaan, onderverhuren of in bruikleen geven, zowel kosteloos als tegen vergoeding.
 • Blijf Actief Coach heeft het recht om de eigendom van Apparatuur, alsook om haar rechten en verplichtingen onder de overeenkomst(en) met de Klant over te dragen. Vanaf de inwerkingtreding van de door Blijf Actief Coach of de overnemer aan de Klant meegedeelde overdracht, is de overnemer als enige verder gehouden en aansprakelijk als partij bij de desbetreffende overeenkomst met de Klant. Deze overdracht door Blijf Actief Coach bevrijdt de Klant op geen enkele wijze van zijn verbintenissen.

Artikel 8. Gebruik van de Apparatuur en Diensten van Blijf Actief Coach

 • De Klant zal de Apparatuur en/of Diensten van Blijf Actief Coach alleen voor wettelijke/geoorloofde, niet-commerciële en niet-professionele doeleinden aanwenden. • Blijf Actief Coach kan niet garanderen dat de Apparatuur buiten het in de overeenkomst weergegeven domicilieadres van de Klant kan worden gebruikt, dan wel naar behoren werkt.
 • De Klant moet de Apparatuur en Diensten als een goede huisvader op een zorgvuldige, duurzame en voorzichtige wijze gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gebruiks- en veiligheidsvereisten en de normale bestemming die eigen is aan de Apparatuur.
 • In het geval van een internetverbinding uitsluitend via 4G/5G worden sommige diensten niet geactiveerd of kunnen deze worden uitgeschakeld in geval van een overmatig gegevensgebruik (bijv. bij een videogesprek). Alsook behoudt Blijf Actief Coach zich het recht voor om een van zijn diensten te onderbreken wanneer het gebruik ervan in 4G/5G een overmatig gebruik van gegevens aantoont. Deze maatregelen hebben geen invloed op de klantveiligheidsdiensten.
 • De Klant verbindt zich ertoe om (cumulatief): • alle voorschriften van de fabrikant van de Apparatuur, die de Klant bij de installatie of levering ontvangt, stipt op te volgen, alsook zich over een j uist gebruik van de Apparatuur voldoende te informeren; • de Blijf Actief Coach-netwerk-connectiviteit te garanderen;
 • de nodige elektrische stroom en toegangen te voorzien die voldoen aan alle van kracht zijnde normen;
 • de nodige beveiligde, voldoende snelle en aangepaste internettoegang op permanente basis te voorzien;
 • alle verplichtingen (inclusief wettelijke, administratieve en fiscale) en veiligheidsvoorschriften verbonden aan het gebruik en de huur van de Apparatuur te eerbiedigen;
 • de Apparatuur steeds op een veilige en aangepaste plaats te bewaren en/of op te stellen;
 • de Apparatuur niet te overbelasten, op welke wijze dan ook, boven hetgeen door de producent of in functie van het normale gebruik is voorzien of aanbevolen. Blijf Actief Coach kan niet garanderen dat de Diensten of Apparatuur (naar behoren) zullen werken indien de verbintenissen van deze bepaling (zoals maar niet beperkt tot het garanderen van Blijf Actief Coach-netwerk-connectiviteit) niet strikt door de Klant worden nageleefd.
 • Alle kosten, lasten, boetes, heffingen en sancties van welke aard, ook ingevolge het gebruik van de Apparatuur en/of Diensten, zijn volledig en uitsluitend ten laste van de Klant en geven geen recht op een prijsvermindering of enige andere vergoeding ten voordele van de Klant.
 • Op regelmatige basis wordt aan de Klant gevraagd zijn paswoord op de Tablet in te geven. De Klant zal een voldoende veilig paswoord kiezen voor het gebruik van de Apparatuur en Diensten van Blijf Actief Coach. De Klant zal dit paswoord niet aan derden meedelen. Indien de Klant uit meerdere personen bestaat, kan er voor die verschillende personen slechts één paswoord worden gebruikt.
 • Indien voor bepaalde Intelligente sensoren of Intelligente pluggen Regels voor ongewoon gebruik werden ingesteld, dan verbindt de Klant zich ertoe die Intelligente sensoren of Intelligente pluggen niet te gebruiken voor of met andere toestellen dan die waarvoor de Regels ongewoon gebruik werden ingesteld of zijn bedoeld. Voor een wijziging moet de Klant Blijf Actief Coach contacteren.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Blijf Actief Coach, mag de Klant geen wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen aan de Apparatuur aanbrengen. En in het bijzonder, mag de SIM-kaart niet verwijderd worden van de tablet zonder uitdrukkelijke en voorafgaande akkoord van Blijf Actief Coach. Ook in geval van toestemming van Blijf Actief Coach, blijft de verantwoordelijkheid van een dergelijke wijziging, toevoeging of verbetering uitsluitend voor de Klant, die er steeds moet voor zorgen dat alle verplichtingen en veiligheidsvoorschriften blijvend kunnen worden nagekomen. Elke wijziging, toevoeging of verbetering verricht aan de Apparatuur wordt onmiddellijk eigendom van Blijf Actief Coach, zonder enig recht op vergoeding voor de Klant. Blijf Actief Coach heeft het recht om van de Klant te eisen dat de wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen van de Apparatuur die zonder de vereiste toestemming van Blijf Actief Coach werden aangebracht, worden verwijderd en dat de Apparatuur in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. Alle kosten en uitgaven met betrekking tot deze verwijdering of het herstel zullen door de Klant worden betaald.
 • De Klant weet en aanvaardt dat de Blijf actief Coach-coördinator en de klantendienst van Blijf Actief Coach alleen bereikbaar zullen zijn op werkdagen (dus niet op feestdagen of in het weekend) gedurende de standaardwerkuren. Buiten die tijdstippen wordt een externe helpdesk ingeschakeld die alles in het werk zal stellen om een afdoend antwoord te geven aan de klant. Blijf Actief Coach kan evenwel geen garantie geven dat de interne klantendienst en/of externe helpdesk onmiddellijk op alle vragen een afdoend antwoord kan geven. In dat geval zal Blijf Actief Coach de vraag zo snel mogelijk opnemen tijdens de normale werkuren en naar best kunnen beantwoorden. Blijf Actief Coach kan dus niet garanderen dat er op alle vragen van de Klant een afdoend antwoord gegeven wordt. Blijf Actief Coach zal er evenwel naar streven en redelijke inspanningen doen om vragen zo snel als redelijkerwijze mogelijk te beantwoorden of door te verwijzen. Los daarvan, blijft de Communicatiestroom in geval van nood in principe evenwel steeds (24/7) bereikbaar (voor zover van toepassing in de contractuele relatie tussen de Klant en Blijf Actief Coach).

Artikel 9. Onderhoud, pannes, beschadiging en verlies van de Apparatuur

 • Behalve indien het een Apparatuur gekocht door de Klant betreft, zorgt Blijf Actief Coach voor het normale technische onderhoud van de Apparatuur en neem de kosten op zich. Bij uitzondering is de Klant verplicht het Technische beveiligingssysteem jaarlijks te onderhouden in overeenstemming met het KB van 25 april 2007 waar het volgende werd vastgelegd: de installatievoorwaarden, het onderhoud en het gebruik van alarmsystemen en het beheer van alarmcentrales. Dit jaarlijks onderhoud overeenkomstig de instructies die zijn gegeven bij de levering van de installatie, moet uitgevoerd worden door de Klant zelf of toevertrouwd worden aan een persoon die gemachtigd is om dit uit te voeren.
 • Indien de Klant een panne, een incident of gebrekkig functioneren van de Apparatuur of Diensten opmerkt, zal de Klant Blijf Actief Coach daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Bij gebrek daaraan is de Klant alleen en volledig aansprakelijk voor alle mogelijke schade die door het incident of de panne of het gebrek van Apparatuur of Dienst werd veroorzaakt.
 • In geval van een panne of uitvallen van de batterijen, zal de Klant Blijf Actief Coach daarvan tevens onmiddellijk op de hoogte brengen, waarbij Blijf Actief Coach ernaar zal streven om binnen een redelijke termijn na ontvangst van de melding in een vervanging van de batterijen te voorzien. De Klant begrijpt en aanvaardt dat de Diensten of Apparatuur waarvoor werkende batterijen vereist zijn (Tablet inbegrepen), niet zullen werken zolang de batterijen niet zijn vervangen en/of voldoende opgeladen en dat Blijf Actief Coach voor die (eventuele) tijdelijke onderbreking van de Diensten of Apparatuur ten gevolge van een niet-werkende batterij niet aansprakelijk kan worden gehouden. De klant mag de batterijen in de geïnstalleerde apparaten niet verwijderen.
 • Indien de Apparatuur beschadigd, gestolen en/of vernield is, alsook in geval van een ongeval met de Apparatuur of de Diensten, zal de Klant Blijf Actief Coach daarvan binnen de 48 uur schriftelijk op de hoogte brengen. De Klant verbindt er zich ook toe om binnen de 48 uur elke aanmaning, dagvaarding of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke akte met betrekking tot een ongeval of schadegeval aan Blijf Actief Coach mee te delen. • In geval van diefstal of opzettelijke beschadiging/vernieling van de Apparatuur, legt de Klant daarvan klacht neer bij de bevoegde autoriteit.
 • In geval van een ongeval of schadegeval verleent de Klant onmiddellijk zijn volledige medewerking aan de vaststelling van de schade, de vaststelling van de aansprakelijkheid, de afhandeling van het schadegeval en het verzamelen en meedelen van mogelijk nuttige of nodige bewijselementen zoals foto’s, getuigenverklaringen, documenten van derden, enz.
 • De Klant is aansprakelijk voor diefstal van de Apparatuur, alsook voor alle zichtbare gebreken, beschadigingen en/of schade aan de Apparatuur, ongeacht de oorsprong of oorzaak ervan waarover bij de l evering/installatie geen opmerkingen werden gemaakt, ook deze die door derden werden veroorzaakt. Zo ook alle gebreken, beschadigingen en /of schade aan de apparatuur, ongeacht de oorsprong of oorzaak inbegrepen van degene door derden veroorzaakt, indien deze gebreken, beschadigingen en/of schade zichtbaar zijn bij l evering/installatie en die dan niet waargenomen werden. Alle gebreken, beschadigingen en/of schade aan de Apparatuur (behalve gewone slijtage), ongeacht de oorsprong of oorzaak ervan, moeten in een redelijke termijn en in elk geval uiterlijk bij teruggave van de Apparatuur (voor zover nog mogelijk) integraal door de Klant worden vergoed.
 • In geval van beschadiging van de Apparatuur van Blijf Actief Coach, is alleen Blijf Actief Coach of een door haar aangewezen persoon gerechtigd de nodige herstellingen uit te voeren. De Klant mag niet zelf (of door een door hem aangestelde derde) aan de Apparatuur (laten) sleutelen of werken. In geval van beschadiging van de Apparatuur van Blijf Actief Coach, wordt de herstellingskost aan de Klant gefactureerd, aan de bij Blijf Actief Coach en haar onderaannemers/leveranciers gangbare prijzen.
 • Indien de Apparatuur vernield, verloren of gestolen is of niet l anger geschikt voor gebruik of herstel, is de Klant ertoe gehouden een vergoeding gelijk aan de nieuwwaarde van de Apparatuur te betalen, onverminderd het recht van Blijf Actief Coach om de meerdere schade te vorderen.
 • Aangezien bepaalde storingen, bugs en/of virussen eigen zijn aan de gebruikte Apparatuur (software, sensors, enz.), begrijpt en aanvaardt de Klant dat Blijf Actief Coach een feilloze en permanente werking van de Apparatuur niet kan garanderen. Blijf Actief Coach zal er evenwel naar streven en redelijke inspanningen doen om storingen en bepaalde bugs zo snel als redelijkerwijze mogelijk op te sporen en ongedaan te maken.

Artikel 10. Overmacht, gewijzigde omstandigheden en technologische wijzigingen

 • In geval van overmacht heeft Blijf Actief Coach het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst volledig of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien zich een geval van overmacht voordoet, stelt Blijf Actief Coach de Klant daarvan zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in kennis.
 • Onder overmacht wordt begrepen iedere van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door de Klant niet meer van Blijf Actief Coach kan worden gevergd. Volgende omstandigheden kan Blijf Actief Coach in elk geval als overmacht inroepen (niet-limitatieve opsomming): stakingen van haar eigen personeel, stakingen bij hulppersonen of leveranciers, wanprestaties of vertragingen door leveranciers of hulppersonen, overmacht bij een hulppersoon of leverancier, storingen en moeilijkheden inzake transport, overheidsmaatregelen, brand bij Blijf Actief Coach of haar leveranciers, klimatologische toestanden zoals sneeuw en hevige neerslag, elektriciteitsstoringen, internetstoringen, cyberaanvallen, computerkraken (“hackings”) en een terroristische aanslag of een ernstige dreiging daartoe.
 • In geval van technologische wijzigingen of indien bepaalde technologie redelijkerwijze achterhaald is of dreigt te worden, heeft Blijf Actief Coach het recht om de Diensten in functie van die technologische wijzigingen aan te passen, dan wel de overeenkomst met betrekking tot de desbetreffende Diensten op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

 • Onverminderd enig ander contractueel of wettelijk recht van Blijf Actief Coach, heeft Blijf Actief Coach het recht om te allen tijde zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst(en) met de Klant met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, zonder enige vergoeding of opzegtermijn te zijn verschuldigd, in één van de volgende gevallen:
 • kennelijk onvermogen van de Klant;
 • handelingsonbekwaamheid of ernstige geestesstoornis van de Klant; • ernstige toerekenbare tekortkomingen van de Klant zoals, maar niet beperkt tot: • het gebrek aan betaling door de Klant binnen de vereiste termijn, of
 • de Apparatuur doorverkopen of belasten met zekerheden of andere lasten, of
 • het gebruiken van de Apparatuur in strijd met wat is overeengekomen met Blijf Actief Coach, of
 • het niet voorzien van de vereiste internettoegang en –capaciteit, alsook de nodige elektronische aansluitingen.
 • de Klant komt zijn betalingsverbintenissen niet of niet tijdig na, of herroept zonder uitdrukkelijke toestemming van Blijf Actief Coach zijn SEPA-domiciliëringsmandaat;
 • de Klant verzuimt ook na ingebrekestelling enige verplichting verder na te komen binnen de in de ingebrekestelling vermelde termijn;
 • de Klant vertoont ongepast gedrag (zoals maar niet beperkt tot grove, racistische of seksistische beledigingen, bedreigingen of geweld) ten aanzien van het personeel of de contractpartijen van Blijf Actief Coach;
 • de Klant post ongepaste inhoud (zoals maar niet beperkt tot racistische, pornografische, haatdragende of grove berichten) op de applicaties of Apparatuur van Blijf Actief Coach;
 • de Klant maakt misbruik van de SIM-kaart(en), of van de Apparatuur van Blijf Actief Coach; • de Klant komt herhaaldelijk zijn verplichtingen niet na;
 • de Klant tast de reputatie, het imago en/of goede naam van Blijf Actief Coach op enige wijze aan; • de Klant wordt verdacht van, of veroordeeld wegens een ernstig misdrijf of ander gedrag dat het vertrouwen in de Klant aantast;
 • de Klant maakt op onredelijke wijze gebruik van de Diensten, zoals maar niet beperkt tot een buitensporig gebruik van de Blijf Actief Coach-contactpersoon voor andere taken dan coördinatie;
 • uit de feiten blijkt dat dat de Klant niet in staat is om met de Apparatuur om te gaan.
 • Bij het overlijden van de Klant eindigt de overeenkomst met de Klant op het moment dat Blijf Actief Coach de Apparatuur van de erfgenamen terugkrijgt wanneer Blijf Actief Coach hiernaar vraagt aan de erfgenamen. Indien de Klant uit meerdere personen bestaat, dan neemt de overeenkomst pas een einde bij het overlijden van alle personen die als Klant worden beschouwd, met dien verstande dat de overlevende de Diensten kan beperken of uitbreiden in functie van de nieuwe noodwendigheden die door het overlijden zijn veroorzaakt.
 • Bij wijziging van domicilie van de Klant eindigt de overeenkomst als de Diensten in de nieuwe domicilie niet kunnen worden aangeboden (bijv. omdat de Diensten niet ter plekke worden aangeboden of omdat de Diensten niet worden aangeboden in een bepaald rusthuis). In dat geval eindigt de overeenkomst op het moment dat Blijf Actief Coach de Apparatuur van de Klant terugkrijgt wanneer Blijf Actief Coach hiernaar vraagt aan de Klant Indien de Klant uit meerdere personen bestaat, dan neemt de overeenkomst pas een einde bij de wijziging van de domicilie van alle personen die als Klant worden beschouwd.
 • De beëindiging van de overeenkomst met de Klant overeenkomstig deze bepaling kan geen aanleiding geven tot enige teruggave door Blijf Actief Coach van de door de Klant betaalde sommen. Ook in geval van beëindiging van de overeenkomst blijft de Klant tot betaling van alle reeds verschuldigde sommen gehouden.
 • In geval van beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig deze bepaling, zijn alle verbintenissen van de Klant onmiddellijk opeisbaar ten aanzien van Blijf Actief Coach.
 • Blijf Actief Coach heeft tevens het recht (maar niet de verplichting) om de beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel 11 tot bepaalde Diensten of pakketten te beperken, dan wel de beëindiging van de overeenkomst of een gedeelte ervan pas vanaf een bepaalde datum te laten ingaan.

Artikel 12. Teruggave van de Apparatuur bij het einde of de voortijdige beëindiging van de overeenkomst met de Klant (enkel van toepassing indien het niet aangekochte apparatuur betreft).

 • Bij het einde of de voortijdige beëindiging van de overeenkomst tussen de Klant en Blijf Actief Coach, ongeacht de oorzaak ervan, moet de Klant, indien Blijf Actief Coach hiernaar vraagt, de Apparatuur onmiddellijk onbeschadigd teruggeven aan Blijf Actief Coach. Blijf Actief Coach heeft de keuze de apparaten te verwijderen, zonder dat Blijf Actief Coach echter kan gevraagd worden de gebouwen in hun oorspronkelijke staat te herstellen. De demontage of ontmanteling van de Apparatuur gebeurt door Blijf Actief Coach of een door haar aangeduid persoon, tenzij Blijf Actief Coach de Klant uitdrukkelijk de toestemming verleent om de Apparatuur te demonteren of te ontmantelen. • Bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 11.1, heeft Blijf Actief Coach sowieso het recht om op kosten van de Klant de Apparatuur zelf onmiddellijk terug te halen en elke andere maatregel te nemen om de Apparatuur terug te krijgen, zonder dat de Klant gerechtigd is daarvoor enige schadevergoeding van Blijf Actief Coach te vorderen.
 • De Apparatuur moet in zijn oorspronkelijke goede staat van onderhoud worden teruggegeven. Behoudens normale slijtage, is iedere schade, alsook de kosten voor het herstel hiervan, ten laste van de Klant zoals bepaald in artikel 9. Indien de Apparatuur niet wordt teruggegeven door de Klant, is de Klant ertoe gehouden een vergoeding gelijk aan de nieuwwaarde van de Apparatuur te betalen, onverminderd het recht van Blijf Actief Coach om de meerdere schade te vorderen. • Samen met de Apparatuur moeten alle documenten en accessoires die zich bij de levering in de Apparatuur bevonden, door de Klant worden teruggegeven.
 • In geval van het einde van de overeenkomst door het overlijden van de Klant, zijn de erfgenamen van de Klant ondeelbaar en hoofdelijk gehouden tot teruggave van de Apparatuur overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • In geval van niet-nakoming van enige verplichting door Blijf Actief Coach, kan Blijf Actief Coach slechts aansprakelijk worden gehouden indien hij door de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld en er aan Blijf Actief Coach een redelijke termijn werd toegekend om zijn vermeende wanprestatie te verhelpen of recht te zetten.
 • Behoudens in geval van opzettelijke fout of in geval van overlijden of lichamelijk l etsel van de Klant, kan Blijf Actief Coach in geen geval, ook niet in geval van grove of herhaalde fout, ten aanzien van de Klant of diens Vertrouwenspersonen gehouden zijn, ongeacht de grondslag (wettelijk, contractueel of buitencontractueel), tot een schadevergoeding hoger dan 5.000 EUR of tot een schadevergoeding die betrekking heeft op morele of indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot reputatieschade, waardeverminderingen van goederen, gederfde winsten, verlies of aantasting van data of gegevens).
 • De Klant vrijwaart Blijf Actief Coach voor alle schade, aanspraken en vorderingen van derden (ongeacht de grondslag) die voortvloeien uit, of betrekking hebben op, het gebruik of de huur van de Apparatuur en/of de Diensten van Blijf Actief Coach (met inbegrip van o.m. de verplichtingen van de Klant of Vertrouwenspersonen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming), tenzij de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet van Blijf Actief Coach.
 • Op geen enkele wijze kan Blijf Actief Coach aansprakelijk worden gehouden indien de door de Klant aangeduide Vertrouwenspersonen of Noodcontactpersonen bepaalde oproepen niet zouden beantwoorden en/of niet kunnen worden gecontacteerd (bv. in het kader van de Communicatiestroom in geval van nood).
 • De Klant neemt de volledige verantwoordelijkheid in het geval van duidelijk misbruik van de SIM-kaart(en) of van de Apparatuur van Blijf Actief Coach, onverminderd het recht van Blijf Actief Coach om het contract te beëindigen conform punt 11.1.
 • Op geen enkele wijze kan Blijf Actief Coach aansprakelijk worden gehouden voor het verlies of de beschadiging van gegevens, foto’s, documenten of andere inhoud die door de Klant op de applicaties of Apparatuur van Blijf Actief Coach werden geplaatst. Technische storingen van de Apparatuur kunnen door Blijf Actief Coach ook niet geheel worden uitgesloten.
 • Blijf Actief Coach is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, zuivere financiële verliezen en verlies van inkomsten, zaken of opbrengsten, zelfs indien Blijf Actief Coach op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.

Artikel 14. Dienstverlening door andere externe derde personen

 • Blijf Actief Coach of de blijf actief Coach-coördinator kan de Klant in contact brengen met een externe derde persoon om een contract aan te gaan met het oog op de uitvoering van bepaalde diensten, herstellingen, taken of klusjes voor zover de aanvragen de gebruikelijke normen voor dit soort diensten niet overschrijden. In een dergelijk geval ontstaat er rechtstreeks tussen de Klant en de derde persoon een contract en zal de Klant gebonden zijn door de contractuele voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de diensten, herstellingen, taken of klusjes van die derde externe persoon. Inzake die diensten, herstellingen, taken of klusjes die door een derde persoon worden verricht, is de rol van Blijf Actief Coach met andere woorden beperkt tot het in contact brengen van de Klant met de derde persoon die de diensten, herstellingen, taken of klusjes wil uitvoeren en daartoe een contract met de Klant wil sluiten. Voor de uitvoering van de diensten, herstellingen, taken of klusjes die door een derde persoon voor de Klant worden verricht, zal de Klant een afzonderlijke vergoeding verschuldigd zijn (in functie van het gebruik van de desbetreffende diensten, herstellingen, taken of klusjes van de derde persoon). Blijf Actief Coach kan ook niet garanderen dat zij steeds een externe derde persoon voor de gevraagde diensten, herstellingen, taken of klusjes zal kunnen vinden.
 • Zoals reeds uiteengezet, is Blijf Actief Coach zelf geen contractpartij van de Klant met betrekking tot de diensten, herstellingen, taken en klusjes die door de externe derde persoon worden uitgevoerd. Blijf Actief Coach kan wel, zonder verplichting daartoe, de factuur uitreiken en vergoedingen innen ten behoeve van de externe derde persoon met betrekking tot de diensten, herstellingen, taken of klusjes van de externe derde persoon. Voor het in contact brengen van de Klant met de derde externe persoon waarmee Blijf Actief Coach in bepaalde gevallen een partnership heeft, zal Blijf Actief Coach in bepaalde gevallen een vergoeding vanwege de derde persoon ontvangen. De externe derde persoon zal alleen verantwoordelijk zijn, naar de klant en derden, met betrekking tot zijn geleverde diensten.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 • De Klant erkent en aanvaardt dat bepaalde Apparatuur en uitgewisselde informatie met betrekking tot de Diensten (hierna de “Werken”) beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, rechten verbonden aan software en databanken, merkenrechten, rechten op tekeningen en modellen, databankrechten, octrooirechten, enz.). Die intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven de exclusieve en volledige eigendom van Blijf Actief Coach of de contractpartijen van Blijf Actief Coach, zonder dat er op enig moment sprake kan zijn van een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan de Klant. De Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om de Apparatuur te gebruiken voor de doeleinden eigen aan de overeenkomst tussen de Klant en Blijf Actief Coach, mits betaling van de door de Klant aan Blijf Actief Coach verschuldigde vergoedingen en dit slechts gedurende de duur van de overeenkomst.
 • De Klant garandeert geen inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Blijf Actief Coach of de contractpartijen van Blijf Actief Coach, noch enige handeling te stellen waardoor die intellectuele eigendomsrechten of de waarde ervan op enigerlei wijze zou kunnen worden geschaad of aangetast. Dit betekent, zonder hiertoe beperkt te zijn, dat de Klant de Werken van Blijf Actief Coach of de contractpartijen van Blijf Actief Coach waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet mag reproduceren, verveelvoudigen, wijzigen, publiceren, vertalen, verwerken, verhuren, exploiteren of commercialiseren noch deze op eender welke manier onrechtmatig mag gebruiken, volledig of gedeeltelijk, in originele of aangepaste vorm, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, met uitzondering van het gebruik zoals bepaald in artikel 15.1 van deze algemene voorwaarden.
 • De Klant vrijwaart Blijf Actief Coach integraal van alle schade, aanspraken en vorderingen van derden, met inbegrip van de contractpartijen van Blijf Actief Coach, (ongeacht de grondslag) die veroorzaakt werden of voortvloeien uit een inbreuk op dit artikel 15.
 • Door bepaalde inhoud (zoals maar niet beperkt tot geschreven teksten, foto’s, berichten gecreëerd door de Klant) op de applicaties of Apparatuur van Blijf Actief Coach te plaatsen, te creëren, te verzenden of op te slaan, verschaft de Klant aan Blijf Actief Coach (of haar contractpartijen) het kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare recht om voor de duur van de overeenkomst tussen de Klant met Blijf Actief Coach deze inhoud, volledig of gedeeltelijk, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, in originele of aangepaste vorm, te gebruiken, te reproduceren, te verveelvoudigen, te wijzigen, te vertalen, te exploiteren, op te slaan, te verwerken voor zover dit nuttig is voor de Diensten van Blijf Actief Coach of voor de (commerciële) bedrijfsvoering van Blijf Actief Coach.

Artikel 16. Overige bepalingen

 • Indien een bepaling of een deel van een bepaling van de overeenkomst tussen de Klant en Blijf Actief Coach of een in uitvoering ervan gesloten overeenkomst nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, kan dit geen aanleiding geven tot de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen (of delen ervan) van die overeenkomst of een in uitvoering ervan gesloten overeenkomst en blijft de overeenkomst tussen de partijen gelden met uitzondering van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of deel van een bepaling. In voorkomend geval wordt de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of deel daarvan van rechtswege vervangen door de wettige, geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bepaling of deel daarvan zowel qua inhoud, qua draagwijdte als qua bedoeling het dichtst benadert.
 • Indien, bij niet-uitvoering of niet behoorlijke uitvoering van één of meer verbintenissen van de Klant, Blijf Actief Coach niet reageert of niet uitdrukkelijk aanspraak maakt op behoorlijke uitvoering of enig ander recht voortvloeiende uit de overeenkomst of de wet, impliceert zulks geen afstand of verzaking van het recht van Blijf Actief Coach om zich later te beroepen op de niet-uitvoering, de niet behoorlijke uitvoering en/of de niet-uitgevoerde verbintenis(sen) vanwege de Klant.
 • Indien de Klant uit verschillende personen bestaat, zal elk van hen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot naleving van de verplichtingen en verbintenissen die uit de overeenkomst met Blijf Actief Coach voortvloeien of er mee verband houden.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is bepaald, bevat de overeenkomst(en) tussen Blijf Actief Coach en de Klant de volledige overeenkomst en vervangt zij alle eventuele vroegere brieven, e-mails, verklaringen, afspraken of overeenkomsten, mondelinge of schriftelijke, uitdrukkelijke of stilzwijgende, betreffende het voorwerp van de overeenkomst of een deel ervan.

Artikel 17. Klachten en geschillen

 • Klachten van welke aard ook moet een Klant steeds aangetekend en binnen een vervaltermijn van zeven werkdagen na de dag van de levering van de Apparatuur of de uitvoering van een Dienst aan Blijf Actief Coach gemotiveerd ter kennis brengen. Na het verstrijken van die vervaltermijn van zeven werkdagen kunnen er geen klachten meer worden ingediend en vervalt elke vordering met betrekking tot de geleverde Apparatuur en/of verrichte Dienst, zonder daarbij afbreuk te willen doen aan enige dwingende rechtsregel.
 • Alle geschillen tussen Blijf Actief Coach en de Klant, en de overeenkomsten tussen Blijf Actief Coach en de Klant, en eventuele in uitvoering er van gesloten overeenkomsten, worden in al hun aspecten (waaronder maar niet beperkt tot hun totstandkoming, bestaan, geldigheid, interpretatie, uitvoering en niet-uitvoering of gebrekkige of laattijdige uitvoering, afdwingbaarheid en beëindiging) door het Belgische recht beheerst.
 • Zonder afbreuk te willen doen aan enige dwingende bepaling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke betwistingen en vorderingen met betrekking tot, naar aanleiding van of in verband met de Diensten en de overeenkomst(en) tussen Blijf Actief Coach en de Klant, of eventuele in uitvoering er van gesloten overeenkomsten, en dit ongeacht de grondslag van de betwisting (contractueel of buitencontractueel).